ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

 9 ก.พ 2562    2,968 ครั้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

กรุณาโทรไปสอบก่อน (รับคนหรือยัง) ก่อนที่ไปสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง
1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิที่สูงกว่า ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2) มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3) สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
4) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. อัตราค่าจ้าง 10,000.- บาท/เดือน (สัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน)
3. สักษณะงานที่ปฏิบัติ (พื้นฐาน)​
1) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
2) บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านฯ ที่ลงพื้นที่จัดเก็บตามข้อ 1) แล้ว โดยบันทึกให้แล้วเสร็จตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี โทร.02-147-4909