ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานฯ

 10 ก.พ 2562    4,313 ครั้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2562


**ประกาศ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์***

เรื่อง : รับสมัครสรรหาบุคคลเข้าทำงาน ด่วนที่สุด!!!! (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ปฏิบัติงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ระยะเวลาการสมัคร : สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ (ซอยท่าข้าวกำนันทรง หลังแม็คโคร)
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook FanPage ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 ถึง เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มทำสัญญาจ้าง พร้อมทำงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2562
ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

จำนวน : 4 คน
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 10,000 บาท / คน

ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ
1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
2. บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ที่ลงพื้นที่จัดเก็บตามข้อ 1 แล้ว บันทึกให้แล้วเสร็จตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. มีสุขภาพแข็งแรง
6. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
7. มีความสมารถด้านคอมพิวเตอร์
8. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
9. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
10. วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในสาขาวิขาดังต่อไปนี้
10.1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10.2. สาขาวิชารัฐศาสตร์
10.3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
10.4. สาขาวิชาพัฒนาสังคม
10.5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
**หากคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรอง

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้
5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

การรับคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการผู้คัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด

หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ใดๆ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศให้ทราบผ่านทาง Facebook FanPage ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม โทร 056-255-282
หรือ ช่องทาง
Facebook FanPage ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศรับสมัคร