ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

 29 พ.ค 2562    4,352 ครั้ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างตามตกลง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented
3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้
4. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ ภาษา JAVA ได้
5. มีความรู้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล กรณีที่มีประสบการณ์การใช้งาน ORACLE DB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย .Net Framework โดยใช้ WPF, WCF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
8. รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำมาพัฒนางานในหน้าที่
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2562 ในวันราชการ โทร. 0-7428-2107 (สมัครทางไปรษณีย์ได้)

ประกาศรับสมัคร