ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

 10 ต.ค 2561    3,379 ครั้ง

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ศูนย์การุณรักษ์ (Karunruk Palliative Care Center)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน  
3. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (มีเอกสารรับรอง)
4. มีความรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน MS Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีใบรับรอง) ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประชุมวิชาการ/อบรม การบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน (สารบรรณ การเงิน พัสดุ) และทักษะการประสานและการจัดการโครงการ(อบรม)
6. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ภาระงานที่รับผิดชอบ
การบริหารงานโครงการ จัดการประชุม อบรม สัมมนา การเงินและการเบิกจ่าย การบริหารทั่วไปในสำนักงาน (การเงิน การบัญชี และพัสดุ) งานธุรการ/สารบรรณ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร (ส่งทางอีเมล)  
1. หนังสือการสำเร็จการศึกษาหรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. เอกสารแสดงประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในการทำงาน

วิธีการสมัคร
 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน ได้ทาง Email: palliativecare@kku.ac.th (ส่งเอกสารทางอีเมลเท่านั้น)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเวบไซด์การุณรักษ์  http://karunruk.com/ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (จะโทร.แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ย้ำอีกครั้ง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวันเวลาราชการ ทางโทรศัพท์ 043-366656

ประกาศรับสมัคร