ศวภ.2 ภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

 25 พ.ย 2561    4,940 ครั้ง

ศวภ.2 ภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมใช้งานได้สะดวก  
1.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
1.3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร  
1.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2.2 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี และ/หรือโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2.3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่ซึ่งเป็นที่ ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้  
2.4 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.5 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และหากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 17 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
4.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น
 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เมนู ข่าวรับสมัครบุคลากร (http://www.personnel.ops.go.th/) ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: rccatune@most.go.th ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
 
5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครคัดเลือก ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อาคารอุทยนานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้อง NESP-209 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  

5.3 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชั้น 2 ห้อง NESP-209 อาคารอุทยนานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

 5.4 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : (http://www.personnel.ops.go.th/)    

ประกาศรับสมัคร