วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

 14 เม.ย 2562    2,331 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2. ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์/หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร