วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา

 13 มี.ค 2561    5,216 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 506 จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชา สัตวศาสตร์ /การจัดการผลิตสัตว์ /เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ /สัตวรักษ์ /สัตวบาล /สัตวแพทย์
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี) /การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) /การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร