วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

 5 มี.ค 2562    2,690 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1  อัตรา

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
2. สัญชาติไทย  
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว  2  รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
7. ใบรับรองแพทย์
8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร personel@kcv.ac.th

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  วันที่ 11 มีนาคม  2562 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลสอบ วันที่ 11 มีนาคม  2562 เวลา 17.00น.

* ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ *

ประกาศรับสมัคร