วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

 12 มี.ค 2561    2,181 ครั้ง

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร 3 อัตรา
เงินเดือน 22,750 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร การจัดการธุรกิจการบริการ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและสามารถใช้ประกอบการยื่นขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
-  มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก แต่มีคะแนนในวันสมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอยื่นผลการทดสอบอีกครั้งภายใน 1 ปี หลังจากเริ่มเข้าปฏิบัติงาน)

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 22,000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อาคารสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ โทร.0-2441-6000 ต่อ 2890

ประกาศรับสมัคร