วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 3 พ.ค 2562    2,448 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  8,340  บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา  วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง  หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนด  สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น  จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  สำเร็จการศึกษา
-เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2 ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างยนต์) จำนวน      1   อัตรา
- อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  8,340  บาท
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีการศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรี    สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนด  สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น  จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  สำเร็จการศึกษา
-เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานศูนย์ข้อมูลฯ/งานความร่วมมือ) จำนวน      1   อัตรา
- อัตราค่าจ้าง  ระดับ ปวส. เดือนละ  7,670  บาท
- อัตราค่าจ้าง  ระดับ ปวช. เดือนละ  6,410  บาท
- จบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขาวิชาพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานอาคารสถานที่) จำนวน1   อัตรา
- อัตราค่าจ้าง  ระดับ ปวส. เดือนละ  7,670  บาท
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาก่อสร้าง

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)  จำนวน    1   อัตรา
- อัตราค่าจ้าง  ระดับ ปวส. เดือนละ  7,670  บาท
- จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาการบัญชี

หมายเหตุ ครูพิเศษสอน = ครูอัตราจ้าง
- ตำแหน่งครูพิเศษสอน มีรายได้เพิ่มจากค่าปฏิบัติงานสอนเกินภาระงาน  ประมาณเดือนละ 7,680 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มีรายได้เสริมจากการปฏิบัติหนำที่ธุรการนอกเวลาราชการ  ประมาณเดือนละ 2,200 บาท และเมื่อผ่านการทดลองงาน 1 เดือน ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร