รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

 14 เม.ย 2561    9,375 ครั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
-ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค-มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเวชระเบียน

4.  เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางการตลาด ทางบริหารธุรกิจโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5.  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบรรณรักษ์ และสาขาวิชาสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

6. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

7. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5551-1025 ต่อ 1242

ประกาศรับสมัคร