ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา

 31 ต.ค 2561    19,042 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 1024
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

3. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2883
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3481
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาอังกฤษ หรือวารสารศาสตร์

5. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3483
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีการศึกษา, คณิตศาสตร์ประยุกต์, คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3654
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

7. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3655
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์

8. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมโยธา และ
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา
อัตราเงินเดือน: 17,290 บาท

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร