ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

 23 พ.ย 2561    1,413 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 38620 บาท + ค่าเช่าบ้าน 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
- เป็นเจ้าของภาษา หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
- อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมายัง อีเมล: stouinter@gmail.com หรือ ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบสมัครทางไปรษณีย์มายัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานวิเทศสัมพันธ์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอลิสา มีสมรรถ โทร. ๐-๒๕๐๔- 0-2504-7173 หรือทางอีเมลข้างต้น

ประกาศรับสมัคร