ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการและงานอำนวยการ

 13 มี.ค 2562    2,984 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการและงานอำนวยการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
 ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการและงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ งานประชุม งานสารบรรณและอำนวยการ ประชาสัมพันธ์
- มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
- มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และรับสภาวะกดดันได้ดี
- มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี3

อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
วิธีการส่งใบสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)
(1) ยื่นด้วยตัวเอง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม) 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572
(2) สามารถสมัครทางไปรษณีย์ (ใบสมัครต้องถึงก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม)222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)

ประกาศรับสมัคร