ม.ราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 24 ก.ค 2562    1,895 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. เพศ ชาย/หญิง/อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีความสามารถในการเขียนบท จัดรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ
4. มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารกิจกรรมพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
6. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร