ม.ราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 25 อัตรา

 3 ก.พ 2562    8,857 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. อาจารย์ สาขาทางสัตวแพทย์ 2 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป (พัฒนาชุมชน) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป (เคมี) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาการตลาด วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
9. อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
10. อาจารย์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
11. อาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
12. อาจารย์ สาขาการบัญชี วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
13. อาจารย์ สาขาการจัดการ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
14. อาจารย์ สาขาการจัดการ(โลจิสติกส์) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
15. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
16. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
17. อาจารย์ สาขาการจัดการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
18.  อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
19. อาจารย์ สาขาด้านการเงิน วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
20.  อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
21. อาจารย์ สาขาวิศวกรรม วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
22. อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร