ม.ราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร

 13 เม.ย 2562    2,776 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานอาคาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา และ มีใจรักในงานบริการ
3. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานได้
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
5. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร