ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 7 ก.พ 2562    4,216 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถจัดท าฐานข้อมูล ท าเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ทางด้านกราฟิกดีไซน์
5. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสา และสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานได้
6. ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4535-2000 - 29 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร