ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 13 ก.ย 2561    5,000 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน
8. หาเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร