ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 10 ก.ค 2562    1,673 ครั้ง

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราเงินเดือน: 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานก.พ. รับรอง
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้ว
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านงานเอกสารเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร