ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 10 อัตรา

 5 ส.ค 2562    10,954 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์เป็นล่ามภาษามือ หรือเคยสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยนำเอกสารหลักฐานมาแสดง

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทั่วไป การศึกษา หรือสื่อสารมวลชน

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

5. นักวิชาเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี สถิติ สถิติประยุกต์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือการวัดและประเมินผลการศึกษา

6. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และเคยเป็นนักกีฬาระดับมหาวิทยาล ระดับเขตหรือระดับชาติ โดยนำเอกสารหลักฐานมาแสดง

7. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

8. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 15,190 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม 2562
 โทร. 0-4400-9009 ต่อ 9521

ประกาศรับสมัคร