มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 16 อัตรา

 21 ก.ค 2562    10,928 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและมีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัย
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดี และสอนวิชาแคลคูลัสระดับปริญญาตรีได้
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

2. อาจารย์ (ปรีคลินิก) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (Anatomy and Structural Biology) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านการเรียนรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ คัพภะวิทยาและจุลกายวิภาคศาสตร์ ครบทั้ง 4 รายวิชา
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

3. อาจารย์ (ภาษาต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยหรือมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

4. อาจารย์ (การโรงแรม) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการโรงแรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทด้านการโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทำงานกับโรงแรมหรือรีสอร์ทในระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์สอน และ/หรืองานวิจัย ด้านการโรงแรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการด้านการโรงแรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

5. อาจารย์ (การบิน) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทด้านการบิน ธุรกิจการบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบิน ธุรกิจการบิน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์สอน และ/หรือ งานวิจัย ด้านการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการด้านการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
-ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

6. อาจารย์ (ไมซ์) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท

7. อาจารย์ (ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านนิเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถ และหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ การพัฒนาเกม การผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
- หากมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยด้านสื่อดิจิทัล หรือตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

8. อาจารย์ (ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านนิเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถ และหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล หรือการผลิตสื่อดิจิทัล
- หากมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล หรือตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

9. อาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเมล็ดพันธุ์หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช)) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง
- มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านเมล็ดพันธุ์
- มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อน วันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

10. อาจารย์ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาด้านสัตว์ (Animal Physiology) โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสอนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชากายวิภาคสัตว์และสรีรวิทยาสัตว์ สุขศาสตร์ของสัตว์และการป้องกันโรค ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
- มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง โดยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและมีศักยภาพด้านการบริการวิชาการสูง
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

11. อาจารย์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านการสอนและทำวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีผลงานทางวิชาการซึ่งได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- มีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 3 บทความในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
- มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ หรือ การจัดการของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถสอนรายวิชา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
-ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
*ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

12. อาจารย์ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกที่เน้นเกี่ยวกับการออกแบบสร้างอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงบนชิปแบบฝังตัว (On-chip Embedded Component)
- มีประสบการณ์ทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝังตัว(Embedded systems, Microcontroller applications, FPGA, Real-time OS Microcontroller, IoT & Wireless Sensor Network, Android Application, Python, Scilab, MATLAB และ C++)
- สามารถสอนชุดรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ นวัตกรรมการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัว
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

13. อาจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หากมีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

14. อาจารย์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านการสอนและทำวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีผลงานทางวิชาการซึ่งได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีประสบการณ์สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
* มีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
* มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 3 บทความในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
* มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ หรือ การจัดการของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถสอนรายวิชา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
* ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

15.อาจารย์ (โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร)  1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 30,580 - 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการกำหนดอาหาร โภชนาการ/โภชนสาธารณสุข โภชนบำบัด โภชนศาสตร์ หรือโภชนวิทยา
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโภชนคลินิก โภชนบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร
- มีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีการประเมินคุณภาพทางวิชาการ
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

16. อาจารย์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 44,830 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ และหากจบการศึกษาจากต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีประสบการณ์และศักยภาพด้านงานสอนและด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/มลพิษทางอากาศ/คุณภาพอากาศ
- มีผลงานทางวิชาการและมีประวัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/มลพิษทางอากาศ/ คุณภาพอากาศ ในวารสารระดับนานาชาติที่มีการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
- มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติได้
- ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังประกาศแนบท้าย ยกเว้นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร หากผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร