มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 31 พ.ค 2562    5,703 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- เพศ หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word,
Microsoft Excel
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วย
ตนเอง
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบร้อย สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
สุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร