มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    5,942 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
1. นักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
- รับสมัครวันที่ 11-21 ธันวาคม 2561
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2561
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยรทางอาหาร,สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร, สาขาวิชาพันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หรือสาขาวิชาโภชนวทิยา
- มีความรู้เกี่ยวกับวทิยาศาสตร์อาหาร กระบวนการแปรรูปผลิตภณั ฑ์เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ฯลฯ

3. นักวิชาการสัตวบาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2561
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวศาสตร์หรือสัตวบาล

อัตราเงินเดือน 14020 บาท (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร