มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ 84 อัตรา

 5 มี.ค 2562    9,156 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ 84 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  3 อัตรา (ปริญญาโท) สุพรรณบุรี
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาโท) สุพรรณบุรี
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2 อัตรา (ปริญญาโท) สุพรรณบุรี,นนทบุรี
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  1 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา
5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาเอก)หันตรา
6. สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  1 อัตรา (ปริญญาเอก) สุพรรณบุรี
7. สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  1 อัตรา (ปริญญาโท) วาสุกรี
8. สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) 3 อัตรา (ปริญญาโท) หันตรา
10. สาขาวิชาการตลาด 5 อัตรา (ปริญญาเอก) วาสุกรี,  สุพรรณบุรี
11. สาขาวิชาการตลาด 5 อัตรา (ปริญญาโท) วาสุกรี
12. สาขาวิชาการบัญชี 11 อัตรา (ปริญญาโท) วาสุกรี,  สุพรรณบุรี, หันตรา, นนทบุรี
13. สาขาวิชาการบัญชี 13 อัตรา (ปริญญาเอก) วาสุกรี,  สุพรรณบุรี, หันตรา
14. สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 อัตรา (ปริญญาเอก) วาสุกรี, หันตรา, นนทบุรี
15. สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  อัตรา (ปริญญาโท) วาสุกรี
16. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา
17. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 อัตรา (ปริญญาโท) หันตรา, นนทบุรี, สุพรรณบุรี
18. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ปริญญาเอก) นนทบุรี
19. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา (ปริญญาโท) วาสุกรี,  สุพรรณบุรี, หันตรา, นนทบุรี
20. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา
21. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา
22. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา (ปริญญาโท) หันตรา
23. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา
24. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 อัตรา (ปริญญาเอก) สุพรรณบุรี
25. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 อัตรา (ปริญญาเอก) นนทุบรี
26. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) 1 อัตรา (ปริญญาโท) หันตรา
27. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) 3 อัตรา (ปริญญาโท) หันตรา
28. สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) 1 อัตรา (ปริญญาโท) นนทบุรี
29. สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) 5 อัตรา (ปริญญาเอก) นนทบุรี หันตรา สุพรรณบุรี
30. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 อัตรา (ปริญญาเอก) หันตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)
 
ประกาศรับสมัคร