มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

 8 ส.ค 2562    3,647 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 26250 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปะมหาบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์และ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิปบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

2. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ปริญญาเอก) (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) 1 อัตรา
เงินเดือน 31500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 30 เดือน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง)
เงินเดือน ปริญญาโท 26250 บาท
เงินเดือน ปริญญาเอก 31500 บาท และได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 30 เดือน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) หรือศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์แขนงเรขศิลป์, สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-14 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2441-6036 และ 0-2441-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร