มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา

 8 มี.ค 2562    6,857 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 22,750 บาท ปริญญาเอก 33,600 บาท
1. อาจารย์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 4 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาด้านภาษาจีน 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาด้านการโรงแรม 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาด้านเทคนิคการศึกษา, บริหารการศึกษา 1 อัตรา
8.  อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา
9.  อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 1 อัตรา
10. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 อัตรา
11. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 4 อัตรา
12. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 อัตรา
13. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ 1 อัตรา
14. อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
15. อาจารย์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 อัตรา
16.. อาจารย์ สาขาด้านคหกรรมศาสตร์ หรือ ด้านอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา
17. อาจารย์ สาขาธุรกิจอาหาร 1 อัตรา
18. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 2 อัตรา
19. อาจารย์ สาขาอาหารและโภชนาการ 3 อัตรา
20. อาจารย์ สาขาการออกแบบแฟชั่น 1 อัตรา
21. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ หรือด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 อัตรา
22 อาจารย์ สาขาการเงิน 2 อัตรา
23. อาจารย์ สาขาด้านการตลาด 1อัตรา
24. อาจารย์ สาขาด้านบัญชี 2 อัตรา
25. อาจารย์ สาขาธุรกิจการบิน 3  อัตรา
26. อาจารย์ สาขาการจัดการทั่วไป 1 อัตรา
27. อาจารย์ สาขาทางบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร (มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี) 1  อัตรา
28. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง  2  อัตรา
29. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง  1  อัตรา
30. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา
31. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา
32. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา
33. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 อัตรา
34. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ 1 อัตรา
35. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา

สายสนับสนุน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบันฑิต ทุกสาขา)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
9. นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
10. บุคลากร 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
11. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
12. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
13. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
14. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร