มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 31 ม.ค 2562    6,201 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-Mail: gen-div@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร