มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา

 3 เม.ย 2562    4,611 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-29 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
-  เพศชาย
-  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการทหารมาแล้ว
- มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและไม่ขอที่พักจากทางราชการ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน

4. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการทหารมาแล้ว
-  มีความรู้ความสามารถทางด้านงานซ่อมบำรุง งานเครือข่ายโทรศัพท์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและไม่ขอที่พักจากทางราชการ
- มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน

5. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการทหารมาแล้ว
- มีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดแต่งไม้ประดับ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและไม่ขอที่พักจากทางราชการ
- มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ส่งใบสมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 3-29 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร