มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

 8 ม.ค 2562    9,651 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
- ผู้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นำผลมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า 2 วัน)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นำผลมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า 2 วัน)

3. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 24000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
- - ผู้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นำผลมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า 2 วัน)

4. พยาบาลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมายเศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
- ผู้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นำผลมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า 2 วัน)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ส่งใบสมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร