มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

 14 พ.ย 2560    4,900 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,720-22,950 บาท
- ได้รับปริญญาตรี และมีใบประกอบ
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา(ป.โท) เงินเดือน 22,950 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี และได้รับปริญญาโททางด้านบัญชี การเงิน สารเทศทางการบัญชี หรือด้านบริหารทางบัญชี
6. บุคลากร ปฏิบัติการ 1 อัตรา(ป.โท) เงินเดือน 22,950 บาท
- ได้รับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา(ป.โท) เงินเดือน 22,950 บาท
- ได้รับปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
8. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา(ป.โท) เงินเดือน 22,950 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี และได้รับปริญญาโททางด้านบัญชี สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศรับสมัคร