มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 3 ก.ค 2562    984 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript, AJAX, jQuery, CSSร่วมกับฐานข้อมูล MYSQL, Oracle
2. พัฒนา / ปรับปรุงเว็ปไซด์ด้วย Joomla WordPress
3. สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และตกแต่งภาพ
4. ดูแลระบบ Window Server ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
5. พัฒนา Mobile Application
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานได้ หากได้รับใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่านการศึกษาหรือผ่านหลักสูตร ให้นำมายื่นประกอบการรับสมัคร
7. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่
8. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร