มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 16 เม.ย 2561    9,183 ครั้ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ
- สมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4535-3030 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
- สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันและบัตรประจำตัวสอบจำนวน 1 ชุด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 6 ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง “กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190”พร้อมสั่งจ่ายค่าสมัครตามข้อ 7 (จำนวน 50 บาท) ทางธนาณัติในนาม “นายณัฐพล สายโสม” เพื่อรับเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ “สาขาเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 00093” ตั้งแต่วันที่ 18
เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือเอาวันเวลาในตราประทับของ ไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร

ประกาศรับสมัคร