มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 12 มี.ค 2561    2,491 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15- 23 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6492 และ (1) 7 - 6493
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการทั่วไป
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
4. มีความสามารถในการอ่าน การตีความ วิเคราะห์ปัญหาและสรุปสาระสำคัญ
5. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
.7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม
8. .สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 15- 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013 และ 21031

ประกาศรับสมัคร