มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 5 ส.ค 2562    2,280 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4067 และ (1) 7 – 5535
สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี    
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point, Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการดูแลพัฒนา Website และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
5. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ระดับดี เพื่อ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็ว
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอักฤษในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ระดับดี
เพื่อติดต่อประสานงาน และบริการนิสิตต่างชาติ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
8. สามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000
ต่อ 15638

ประกาศรับสมัคร