มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 14 มี.ค 2562    2,063 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4004
สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Social Network เป็นต้น
4. มีใจรักในงานบริการ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. มีความสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
7. สามารถเขียนโครงการ และบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งงานด้านเอกสารต่างๆได้

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

ประกาศรับสมัคร