มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 9 ก.ค 2562    2,339 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านพิธีการ การรับรอง การจัดเลี้ยง
- มีทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
- มีวุฒิภาวะและความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถปฏิบติงานนอกพื้นที่ และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือวันหยุดได้

ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร