มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้ประสานงาน สังกัดงานโครงการ

 3 พ.ย 2561    3,833 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้ประสานงาน สังกัดงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ประสานงาน สังกัดงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีความสามารถในการถ่ายภาพ รักในการท่องเที่ยว
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความสามารถตัดต่อสื่อวีดีโอได้
- สามารถมาปฎิบัติงานได้ทันที

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- ประวัติส่วนตัว (Rasume)
-ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. อัตราค่าตอบแทน
ตามที่เห็นสมควร

4. การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง (อาจมีการสัมภาษณ์ ณ วันที่สมัคร) ได้ที่ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 และสามารถส่งเอกสารการสมัคร (วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ได้ที่ อีเมล : Titikan.202@gmail.com โทรศัพท์ 075-672977,086-4795011 ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร