มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

 31 ต.ค 2561    4,132 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)/พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 440 คะแนน หรือ ผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
- หากมีประสบการณ์ตรงหรือเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้อง
ยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สมัครได้ทั้งกรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราช) โทรศัพท์ 0-7567-3704

ประกาศรับสมัคร