มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการจัดการสารสนเทศ

 3 เม.ย 2562    2,850 ครั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการจัดการสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ หรือการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หรือสาขาที่ใกล้เคียง
- มีผลการศึกษาเฉลี่ยในดับปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย

อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร