มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา

 24 พ.ย 2561    5,471 ครั้ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประทศ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
2. อาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา
3. อาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
5. อาจารย์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
6. อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา
7. อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา
9. อาจารย์ สาขาสื่อสารมวลชน (สื่อใหม่) วุฒิปริญญาโท 1  อัตรา
10. อาจารย์ สาขาสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาเอก 1  อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร