มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 6 ส.ค 2562    5,936 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- เพศชาย ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วารสารและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

2. นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี

3. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน และเครื่องมือวัดที่สำคัญทางวิศวกรรมพลังงาน
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี

4. บุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านบริหาร ทางด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3249-3667

ประกาศรับสมัคร