มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 13 ก.พ 2561    1,269 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) มีความรู้ด้าน Hardware, Software, OS, Network เป็นอย่างดี
3) มีความรู้เรื่อง Sever Windows, Linux, SQL, MySQL, VMware เป็นอย่างดี
4) มีความรู้เรื่องการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ เป็นอย่างดี
5) มีความรู้เรื่องระบบ Security ในองค์กรเป็นอย่างดี
6) สามารถเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรม MS, SQL, Oracle, MS.Visual Foxpro, MS.Access ได้เป็นอย่างดี
7) สามารถซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook) ระบบ (Networking),
อินเตอร์เน็ต (Internet), ไวร์เลส (Wirless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน IT ได้
8) สามารถติดตั้งระบบ Network Lan, Wan, ADSL ได้
9) มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, จอภาพ, อุปกรณ์สำรองไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เป็นอย่างดี
10) ติดตั้งโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้
11) สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้
12) สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-4535-2000 - 29 ต่อ 5122

ประกาศรับสมัคร