มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1 มี.ค 2562    2,612 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
ชื่อตำแหน่ง ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี 4 ปี22,500.-บาท ปริญญาตรี 5 ปี 23,700.-บาท ปริญญาโท 26,250.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
2. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ มีประสบการณ์สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น TOEIC TOEFL ฯลฯ
5. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4535 2000 – 29 ต่อ 5121 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร