มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 9 พ.ค 2562    2,607 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน งานบริการและส่งเสริมวิชาการ
6. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร