มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครอาจารย์และรับโอน จำนวน 8 อัตรา

 30 ต.ค 2561    5,433 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครอาจารย์และรับโอน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานวิชาการ    
1. สาขาการประถมศึกษา 2 อัตรา
2. สาขาการศึกษาปญมวัย 1 อัตรา
3. สาขาด้านการพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 1 อัตรา
2. สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
3. สาขานิเทศศาสตร์ 1 อัตรา

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ปริญญาเอก/โท สาขาวิชาภาษาไทย การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาเอกในสาขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน

ประกาศรับสมัคร