มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา

 14 เม.ย 2561    8,025 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 14 อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)
1. สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
2. สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
3. สาขาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
4. สาขาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
5. สาขานิเทศศาสตร์ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
6. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 3 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก )
7. สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
8. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
9. สาขาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
10. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
11. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/อุตสาหกรรม 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท-เอก)
อัตราเงินเดือน 26,250-31,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร