มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 30 พ.ย 2561    14,371 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

2. ครูผู้ช่วย 4 อัตรา (วิชาเอกละ 1 อัตรา) เงินเดือน 18,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองสาขาวิทยาศาสตร์ /พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีประสบการณ์ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์/พลศึกษาและสุขศึกษา /สังคมศึกษา/ภาษาไทย ในโรงเรียนสาธิต อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
- อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6-11 ธันวาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-299679 ต่อ11300

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร