มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา

 5 พ.ค 2562    10,333 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.  อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ จำนวน 2 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
8. อาจารย์สาขาการประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (สาขาการตลาด) จำนวน 1 อัตรา
9. อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
10. อาจารย์สาขานวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
11. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
12. อาจารย์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา
13. อาจารย์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาเอก 31,500 บาท ปริญญาโท 26,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: (อ่านได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 โทร.0-7652-3094 ถึง 7 ต่อ 1120-1 หรือโทร.08-8757-2446

ประกาศรับสมัคร