มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 5 ก.พ 2562    3,572 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย/อังกฤษ ได้คล่องแคล่ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint Presentation ได้คล่องแคล่ว
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
7. มีทัศนคติในการทํางานที่ดี ทํางานเป็นทีมได้ เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
9. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
10. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
11. หากมีประสบการณ์ในสายงานการตลาด ประชาสัมพันธ์ และมียานพาหนะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร